Studijos

KTU Statybos ir architektūros fakultete (SAF) siūlomos statybos srities rinkos poreikius atliepiančios studijos, kuriose didelis dėmesys skiriamas inovatyvioms technologijoms (BIM, LEED). Fakultete skatinamas tarptautiškumas bei kosmopolitiška aplinka. Studijos orientuotos į praktinę statybos inžinerijos ir architektūros veiklą, darbą komandoje, taikant šiuolaikinius didaktikos metodus. KTU SAF gali didžiuotis alumnų darbais, puošiančiais įvairias pasaulio vietoves.

Rask studijas

Dinamiška, inovatyvi ir kartu praktiška programa realizuojama pasitelkiant Studio metodą – studijų moduliai integruojami į vieną kompleksinę užduotį. Programos išskirtinumas – egzistuojančių tipologijų istorinė, kultūrinė, teorinė ir filosofinė kritinė analizė, siejama su estetinių prototipų kūrimu integruojant konstrukcinius, medžiaginius, mechaninius, ekologinius ir ekonominius tyrimus.

Studijų programos vadovė

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

e. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

tel. +370 614 77082

Programos pristatymas:

Pastatų inžinerinės sistemos būtinos kiekvienam pastatui, nes be jų neturėtume šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ar nuotekų šalinimo, dujų tiekimo, elektros. Programos absolventai išmano naujausias pastatų šiluminį komfortą ir oro kokybę užtikrinančias technologijas, susipažįsta su alternatyvios energijos šaltinių panaudojimo galimybėmis, geba atlikti pastato energetinio efektyvumo ekspertizę.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Statyba yra viena iš seniausių ir reikalingiausių specialybių žmonijos istorijoje, turinčių ilgaamžes tradicijas. Statybos inžinerija – visuma procesų, reikalingų pastatams ir statiniams suprojektuoti, pastatyti, įrengti ir eksploatuoti. Statybos inžinerija nagrinėja teorinius ir praktinius konstrukcijų, gaminių gamybos technologijos, statybos technologijos ar statybos organizavimo klausimus. Vienas esminių šiuolaikinės statybos uždavinių – parengti skaitmeninės statybos pagrindus, kurie įgalintų skaitmenizuotai modeliuoti ne tik atskiras statinio projekto dalis, tačiau ir jų suintegruotą visumą.
Studijų programos absolventai gebės, pagal numatytus reikalavimus, projektuoti įvairius pastatus ir statinius, išmanys statybines konstrukcijas, pastatų inžinerines sistemas, statybos produktų gamybą bei statybos organizavimo ir valdymo disciplinas. Taip pat gebės projektuoti įvairias statinių dalis bei sistemas, spręsti įvairius statybos uždavinius, vertinti sprendimų efektyvumą ir optimalumą.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Architektūros magistrantūros studijų programos absolventas žinos, kaip visapusiškai pagrįsti savo kūrybos idėjas projektuojant pastatus arba urbanistinius kompleksus bei kvalifikuotai vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus. Taigi galės atlikti tiriamąjį, architektūrinio ir urbanistinio projektavimo, teritorijų planavimo, vadybinio pobūdžio darbą architektūrinio projektavimo ir teritorijų planavimo įmonėse, mokslinio tyrimo organizacijose bei užsiimti savarankiška architektūrinio ir urbanistinio projektavimo ir teritorijų planavimo veikla.

Studijų programos vadovė

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

e. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

tel. +370 614 77082

 

Programos pristatymas:

Magistrantūros studijų programa Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai skirta asmenims, baigusiems pagrindinių (bakalauro) Statybos inžinerijos, Statybų technologijų, Pastatų inžinerinių sistemų ar Energijos inžinerijos krypties studijų programas. Studijos skirtos ugdyti tiriamuosius gebėjimus ir sisteminį mastymą, išlaikant stiprų taikomąjį studijų pobūdį. Programa orientuota į tvaraus pastato vystymo kompetencijų ugdymą. Absolventas galės kompleksiškai analizuoti ir vertinti pastatų mikroklimatą, pastatų atitiktį darniosios statybos principams, energijos sąnaudas, projektuoti energetiškai efektyvių pastatų inžinerines sistemas, išmanys atsinaujinančių energijos šaltinių akumuliavimo, perdavimo ir naudojimo technologijas, sistemų valdymo principus, gebės atlikti modernių inžinerinių sistemų techninę priežiūrą bei pastato energetinio efektyvumo ekspertizę.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Statybos valdymas – statybos inžinerijos krypties programa, kurioje įgysite statybos projektų valdymo, įmonių valdymo, statybos skaitmeninio modeliavimo (BIM) ir geoinformacinių sistemų (GIS)  žinių; gebėjimų užtikrinti kokybės valdymą statybos procesų metu, taikyti BIM ir GIS technologijas vykdant statybos projektus, atlikti mokslinius tyrimus ir jų rezultatus praktiškai taikyti rengiant objekto statybos projektinius sprendimus.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Pažangios statybos technologijos, skaitmeninė statyba, Europos politika darnaus vystymosi ir energijos taupymo aspektais verčia statybos dalyvius tapti statybos eruditais, kurie turėtų ekspertinį požiūrį kompleksiškai sprendžiant statybos srities problemas ar įgyvendinant projektus, mokėtų analizuoti ir modeliuoti statinius, skaitmenizuojant rezultatus. Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija – tai moksliniais tyrimais grįstos tarptautinio lygio studijos, kurių metu kuriamos ir perduodamos žinios bei novatoriškos technologijos darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtotei, čia  formuojama atvira talentams ir lyderiams, įkvepianti kūrybinė aplinka.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Menotyros programos doktorantai skatinami, remiantis tiek vidiniais Kauno technologijos universiteto, tiek jo tarptautinių partnerių moksliniais ištekliais,  naudotis ne tik klasikiniais menotyros metodais, bet ir kitų humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų teorijomis bei metodais. Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarpdalykineje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsnigumus ar žinias.
Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Kęstutis Zaleckis
e. p. kestutis.zaleckis@ktu.lt

Statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje  vykdomų disertacijų tematikos aktualios Lietuvos ir tarptautiniu mastu,  jos susietos  su Statybos ir architektūros fakulteto bei Architektūros ir statybos instituto vykdoma moksline veikla. Doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis: pastatų energinio efektyvumo didinimas, statinių konstrukcijų modeliavimas ir tyrimai, naujų statybinių medžiagų kūrimas ir tyrimai, statybos technologijos ir valdymas. Padaliniuose sukomplektuoti pagrindiniai tyrimams reikalingi prietaisai ir įrenginiai. Dauguma doktorantų studijų laikotarpiu priimami daliniam darbui katedrose ar institute. Per studijų laikotarpį doktorantai įgyja praktinę tyrimų, gautų rezultatų apdorojimo ir jų tolimesnio pritaikymo patirtį. Doktorantai turi galimybę bendrauti su gamintojų atstovais, todėl iš jų gauna išsamią praktinę informaciją apie medžiagas ir gaminius. Dauguma statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Raimondas Bliūdžius    

e. p. raimondas.bliudzius@ktu.lt               

 

 

Galimybės moksleiviams

Pasiruoškite architektūros studijoms

Kviečiame visus svajojančius apie architekto studijas KTU Statybos ir architektūros fakultete kartu pasiruošti stojamiesiems bei susipažinti su architekto darbu. Fakultete kiekvienais metais organizuojame Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadą, kurioje galėsite įvertinti savo gebėjimus. Taip pat rengiame piešimo kursus „Trys laipteliai“ bei organizuojame 5 dienų vasaros stovyklą „Architektūros akademija“.

Rodyti Daugiau

Pasikvieskite SAF komandą į savo mokyklą

KTU Statybos ir architektūros fakulteto komanda pasiruošusi atvykti pas 10-12 klasių moksleivius ir per linksmus užsiėmimus supažindinti su statybos inžinerija, pastatų inžinerinėmis sistemomis bei architektūra.

Registruotis

Studijų projektai

Statybos ir architektūros fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku