Built Environment Digital Twin Hackathon _Statinių skaitmeninių dvynių hakatonas

November 4-5, 2022, KTU, Kaunas _2022 m. lapkričio 4-5 dienomis, Kaune, KTU

December 2, 2022, KTU, Kaunas _2022 m. gruodžio 2 dieną, Kaune, KTU

Built environment DIGITwin hackathon will look into Digital Twins – the future of buildings and infrastructure management, and enable the development of creative ideas on the application, functionality, safety and usability of this technology.

 

Digital Twins of buildings and infrastructure

are digital copies of assets that represent geometries, dynamic information about the components of assets as well as enables tracking of real-time operational data (on energy production and consumption, indoor environmental conditions, occupancy, etc.), carrying out operational, predictive analytics and optimisation.

Participants of this hackathon will gain abilities to contribute to the development of ideas and apply digital twin technology, which will become the foundation of smart cities of the future.

Create opportunities for yourself and learn from experts in academia and businesses!

Who is invited to attend?

Students, researchers, and professionals from the fields of civil engineering, information technologies, architecture, automation, energy, and environmental engineering, and any other interested in smart cities technologies. Participants will work in teams of 3-6.

Hackathon will be organized in two stages

1) November 4-5. Ideathon and initial prototyping (on site)

2) Final event December 2. Solution development (individual teamwork) and final presentations (on-site).

Location:

KTU Faculty of Civil Engineering and Architecture and KTU Library – Studentų g. 48, Kaunas.

 

_DIGITwin hakatono dėmesio centre – pastatai ir infrastruktūra. Jis skirtas generuoti kūrybiškas idėjas ir kurti statinių skaitmeninių dvynių prototipus, ieškant šios technologijos pritaikymo sričių, funkcionalumo, saugumo ir patogumo naudotojams.

 

_Pastatų ir infrastruktūros objektų skaitmeniniai dvyniai

– tai virtualios jų kopijos, kurios atspindinti jų geometriją, gauna dinamišką informaciją apie pastatų komponentus ir jų veikimą atspindinčius realaus laiko duomenis (energijos gamybos, mikroklimato, užimtumo ir kt.), kas leidžia ne tik analizuoti, bet ir prognozuoti bei optimizuoti statinių veikimą.

Hakatono dalyviai įgis žinių ir įgūdžių skaitmeninių dvynių technologijų vystymui, vystys idėjas, padedančias kurti ateities išmaniuosius miestus.

Pasisemkite žinių iš šio srities mokslo ir verslo ekspertų, bei susikurkite sau naujas galimybes!

_Kviečiami dalyvauti

Studentai, tyrėjai ir profesionalai, dirbantys statybos inžinerijos, informacinių technologijų, architektūros, automatikos, energetikos ir aplinkos inžinerijos srityse, bei visi kiti, kuriuos domina technologijos išmaniesiems miestams. Dalyviai turėsite dirbti komandose po 3-6 narius.

_Organizuojamos dvi hakatono dalys:

1) lapkričio 4-5 d. idėjų ir pirminių prototipų kūrimas (universiteto erdvėse)

2) Galutinis renginys gruodžio 2 d. Sprendimų vystymas (individualus darbas komandose) ir galutiniai pristatymai (universiteto erdvėse).

_Vieta:

KTU Statybos ir architektūros fakultetas ir KTU Biblioteka – Studentų g. 48, Kaunas.

Prize fond _Prizinis fondas

1 Stage Prize fond for best ideas, initial mock-ups/prototypes _1 Etapo prizinis fondas už geriausias idėjas ir imitacinius prototipus

2000 eur

2 Stage Prize fond for best solution developed/prototyped _2 Etapo prizinis fondas už geriausias išvystytus sprendimus/prototipus

2500 eur

Programme _Programa

Hackathon will be organized in two stages – 1) Ideathon and initial prototyping (on site), 2) Solution development (individual team work) and final presentations (on-site).

DIGITwin hackathon November 4-5, 2022

Invited talks, ideation in teams, and design of mock-ups, concepts and initial prototypes for the future of digital twins of built assets. Presentation of ideas.

Awarding the proposed solutions according to the listed evaluation criteria.

Developing your solution November 6 – 30, 2022

Refinement of the selected solutions, prototyping and development (core technology – iTwin platform by Bentley Systems, possible integration with Nvidia Omniverse, Unreal Engine, etc.)

On-demand online trainings and sessions with mentors.

Final DIGITwin presentations December 2, 2022

Presentations of prototypes, awards for best prototypes and functionalities.

_Organizuojamos dvi hakatono dalys: 1) idėjų ir pirminių prototipų kūrimas (universiteto erdvėse), 2) sprendimų vystymas (individualus darbas komandose) ir galutiniai pristatymai (universiteto erdvėse).

_DIGITwin hakatonas 2022 lapkričio 4-5 d.

Kviestinių lektorių pranešimai, idėjų kūrimas komandose, ateities statinių skaitmeninių dvynių imitacinių prototipų ir koncepcijų kūrimas. Idėjų pristatymai.

Idėjų apdovanojimai pagal vertinimo kriterijus.

_Sprendimo vystymas 2022 m. lapkričio 6 – 30 d.

Idėjų išgryninimas, prototipavimas ir vystymas (pagrindinė technologija – Bentley Systems iTwin platforma, galima integracija su Nvidia Omniverse, Unreal Engine ir kt.).

Nuotoliniai mokymai ir mentorystės sesijos pagal poreikį.

_Galutiniai DIGITwin pristatymai 2022 m. gruodžio 2 d.

Prototipų pristatymai, geriausių sprendimų apdovanojimai.

November 4, 2022

2022 m. Lapkričio 4 d.

10:00 – 10:10 Opening and introduction (Welcome words by TBA) _Atidarymas ir įvadas
10:10 – 10:40

Teams’ ideas pitch,

Matchmaking session

_Komandų idėjų pristatymai, komandų sudarymai
10:40 – 11:00 Invited talks – what is digital twins _Svečio paskaita
11:00 – 11:30 Inspiring examples and gaps, missing links _Įkvepiantys pavyzdžiai ir spragos
11:30 – 12:00 Fun break _Smagi pertraukėlė
12:00 – 12:40 Lunch break _Pietūs
12:40 – 15:00 Teamwork _Komandinis darbas
15:00 – 16:30 Mentorship session _Mentorystės laikas
16:30 – 17:00 Pitch training _Pristatymų atlikimo mokymai
17:00 – TBA Teamwork _Komandinis darbas

November 5, 2022

2022 m. Lapkričio 5 d.

10:00-12:00 Teamwork _Komandinis darbas
12:00-13:00 Check Point session _Check Point sesija
13:00 – 13:40 Lunch break _Pietūs
13:40 – 15:30 Teamwork _Komandinis darbas
15:30 – 15:40 Deadline for the final presentations upload _Pristatymų pateikimas
16:00 – 17:30 Final pitches (3 min for presentation + 3 min QA session) _Paskutiniai pristatymai (3 min. pristatymui + 3 min. klausimams)
17:30 – 17:45 Jury discussion _Komisijos diskusija
17:45 Announcement of TOP list of solutions _Geriausių idėjų paskelbimas

In this part participate only teams that send us the final presentation until December 1. _Šioje dalyje dalyvauja tik komandos, kurios mums atsiųs galutinį pristatymą iki gruodžio 1 d.

 

 

Final DIGITwin presentations

December 2, 2022

 

_Galutiniai DIGITwin pristatymai

2022 m. gruodžio 2 d.

 

17:00 – 17:05 Opening ceremony/Welcome words by BENTLEY, KTU representatives _Renginio atidarymas (Sveikinimo žodžiai – Bentley Systems, KTU)
17:05 – 17:30

Greg Demchak

Changing the industry through innovation

_Greg Demchak

Pramonės keitimas per inovacijas 

17:30 – 18:30 Final pitch session (3 min for presentation + 3 min for QA session) _Finaliniai prototipų pristatymai (3 min prezentacijai + 3 min klausimų/atsakymų sesija)
18:30 – 18:45 Jury discussion _Komisijos diskusija, nugalėtojų nutarimas
18:45 – 19:00 Awards ceremony _Apdovanojimai
19:00 Closing session and networking _Užbaigimas ir bendravimas

Experts _Ekspertai

19-01-22 IMIC centro atidarymas (159)

Zeljko Djuretic

Director

_Bentley Education

qMDVzD75_400x400

Sandip Jadhav

Co-Founder & CEO

_ CCTech

Montors _Mentoriai

T.Blaziunas

Tomas Blažiūnas

_INHUS Engineering

DIGITwin graphics 300x300px-05

Linas Burneika

_Bentley Systems

DIGITwin graphics 300x300px-05

Gytis Cepkauskas

_Bentley Systems

Registration _Registracija

Separate registration open for teams and individuals  _Atskiros registracijos komandoms ir savarankiškai

Registration open until October 28. _Registracija iki spalio 28 d.

Important info _Svarbi informacija

A laptop with:

There are no specific system requirements, but the latest version of Google Chrome should run smoothly;

Internet browser installed on the computer (Google Chrome is recommended);

 

Recommended for IT field participants:

The latest Node.js LTS version should be installed on the computer;

git VCS client should be installed on the computer.

 

_Nešiojamąjį kompiuterį su:

_Konkrečių sistemos reikalavimų nėra, tačiau jame turėtų sklandžiai veikti naujausia Google Chrome naršyklės versija;

_Kompiuteryje įdiegta interneto naršykle (rekomenduojame Google Chrome);

 

_IT srities atstovams rekomenduojama:

_Kompiuteryje įdiegta naujausia Node.js LTS versija;

_Kompiuteryje įdiegta git versijavimo sistemos klientą.

 

Live and historical indoor climate sensor data. The data will be accessible through the Zabbix API. There will also be an example with source code in which this data is integrated into iTwin;

Sample photogrammetry models;

Sample building BIM model;

VR headsets;

Source code for our previous solutions using iTwin.

_Gyvus bei istorinius mikroklimato sensorių duomenis. Prieiga prie šių duomenų bus suteikiama per Zabbix API. Taip pat bus pateiktas šių duomenų integracijos į iTwin platformą pavyzdys su programiniu kodu;

_Fotogrametrinių modelių pavyzdžiai;

_Pastatų BIM modelių pavyzdžiai;

_VR akinius;

_Mūsų sukurtų sprendimų programinį kodą

Assesment criteria

_Vertinimo kriterijus

What will be evaluated?

_Kas vertinama?

Weight of the criteria

_ Kriterijaus svoris

The need of the solution

_Sprendimo poreikis

The relevance of the problem to be solved is assessed – whether the developed idea helps to solve the problem faced by society and environment

 

_Vertinamas sprendžiamos problemos aktualumas – ar vystoma idėja padeda spręsti visuomenei ar aplinkai aktualią problemą

 

15%

 

Impact, value created

_Poveikis, kuriama vertė

The created value, benefits for society and the environment are assessed. To what extent the proposed solution helps to solve the problem, what value does it create for people, companies, the city, the region.

 

_Vertinama kuriama vertė, nauda visuomenei ir aplinkai. Kiek siūlomas sprendimas padeda išspręsti problemą, kokią vertę jis sukuria žmonėms, įmonėms, miestui, regionui.

 

20%

Novelty of the solution

_ Sprendimo inovatyvumas

Uniqueness, novelty of the solution. What makes this solution superior to other solutions on the market?

 

_ Sprendimo unikalumas, naujumas. Kuo šis sprendimas pranašesnis už rinkoje esančius sprendimus?

 

15%

Potential of the solution

_ Sprendimo potencialas

Commercialization potential. What business models, business scenarios are possible to develop this product? What user groups would it be suitable for?

 

_Komercializavimo potencialas. Kokie verslo modeliai, verslo scenarijai įmanomi šiam produktui išvystyti? Kokioms varotojų grupėmis jis tiktų?

 

20%

Presentation

_ Pristatymas

Presentation of the solution. Is the presentation engaging, clear, revealing the problem, business scenarios, potential and value created?

 

_ Sprendimo pristatymas. Ar pristatymas įtraukiantis, aiškus, atskleidžiantis problemą, kuriamą vertę ir potencialą, verslo scenarijus?

 

15%

Completeness on a practical level

_ Išbaigtumas praktiniame lygmenyje

Technological completeness of the implementation of the idea. How complete is the presentation of layout, functionality of the solution? How the design and user interface are presented?

 

 

_ Technologinis idėjos įgyvendinimo išbaigtumas. Kiek išbaigtas produkto vaizdas, maketas, funkcionalumas? Kiek atskleidžiamas dizainas ir vartotojo sąsaja?

 

15%

Organized by  _Organizatorius

Partners _Partneriai

 

  • Do you want to check participation, topics, time or just need advice? Feel free to write and we will answer you. _Norite pasitikslinti dėl dalyvavimo, temų, laiko ar tiesiog reikia patarimo? Drąsiai rašykite ir Jums atsakysime.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.